Wikipedia:User page

Ka Wikipedia

Kaa migac salaxaddin maxammad Esmaacil kinni. Eretriyalle sancafi cindha zoobako soyrat xakko yekkih madhbadh akan cindhaa dikille lakkatit lammashiixih yooboke. Abba kee ina eelih tangale sacolko angu xabentät malammah leel yaabuke. Soyratdabangareh amidhdhigi yine marxuum cali maxammad yakkeedo kacolko ulitiya kiiyine. Eritrea kee ethiopiyah fanad adooxa iggida suge xarib dawyek sarrah kaa dik sancafe yegeceziinimhi sabbtah sancafel carsime. Malxina iggidayto yakkendah sancafelle naba mixaad kee quran atcillimi suge. Malxina iggidad orobe dhaxine leel thishalle saahot luqah edhedh fasle edhedhisheh makawwani fasle fanah amal yudruse. Lixya fasleeko matammanit fasle fanah leel matharat naba madrasalle adrusi suge. Madrasaa kee diin leel mangom qixini yinemhi sabbatah inkid abita yine. Ishi cared yakko irolle mece xaal kee xishma liyinemhi sabbatah mece xutukta liiyine. Ina yakkedo mangom kaa qixini tinemhi sabbtah salaxaddin teh akah deecimteh aadhigi mananna, malayka yibadha yekkeh maadhige. Ina dhaltem inkoh dulayyoh akedeyinged tiyak carel eelih raaceh yine. Soyral hido madhbadhal yane abba eelih yangale kaa sacol yakkedo eladiyeh ten aydukumusaake xattima yinemhi sabbatah dikti fanalle kaymat xutukta balih kiiyine. Baxxaram kee tamanadde orobe dhaxiine caskar aza akah yekkiinih Ithiopiya orobeh yine. Ina leel lamminti akxadhittem balih eltekke. Mango shaqlaa kee saana eltekkeh Ithiopiya yedeynih careh kaa yedebbin. Madrasaako kaa hadaneenih inki iggida leel adrusekkah tillabishe. Salaxaddin ten xuggit yakkeedo kaa soxoba leel mangom kaa qixini yinin. Xaalah yakkeedo ummantiyaalih xan balih angaagallike amqixinni yine. 2017 ko 2019 hi fanadde mango amxara israelko gaxteyya sancafe kee sancafi wakalille yininimhi sabbatah gurub yekkinih ishlamto hido saahoyta yeenimhi diddeh roomim kee gomaadi yibbidhinih uguten. Ta gurub leel irooko hido leel israel ten naba sacol igdifa eyleyya amiitinnanimih nanu sinlih nanek yeenih soldih yakkedo aki aydukumusnanah ten uguguseenimhi sabbtah geyinnan tiyaake ablinnan tiya birit kee dhayitih aatuki uguten. Sancafi saahot cindhamaso leel ni diin kee ni xishmat diddeh ugute marah akah amiitinnanikah akah garayno kino yeenih abbobko yiwrisin fidbe kee labhattiino yikkitiinih uguten. Saahot lubokti dhaylo leel sinni diin kee sinni xishmah sinni cindhiina tillaseenih adooxa liggidina takkem amxari burguudelih hidale dhibad ayyamshishe. Salaxaddin leel tagica edhedhdhemko ayke kaa cindhina edtillayteh daw tadhxendah edtinemko tiya kiiyine. Abayshimat bar leel maqribti azaanko ayke cisha fanah amxara gurub yekkinih birit kee gomadiilih ishlam cindham elsugoona dhican akan wakalille hel aye kassowen. Ulimara giyenih leel yootokiinih biilot cakalita carwah kuddam kee xikkiminna orobtam akkaben. Cishat salat ko lakal leel amxari gombole shuuq kee misaagidti wakaliilal sinni gabad hayen. Salaxaddin leel misgid jaamicille chisha yissilliyeh cari gabolle adiih waacinah ten yuble. Usuk leel yiyubliinimko yimaxaban yeh uli dite kin ongolodde akah tillabaanandah defiye. Laakin usuk akah yexesebekah makkinnay amxara akah ugutenim tekke. Usuk leel amxara macal kee magoh macalsiitenih wagiya yinin mara ko tiya kiiyinemhi sabbatah enkettak kaagiyenged kaa wafa tillaseenih sucusoona yemsememecin. Akkanih leel gabad liiyinin dhayit kee gomadih lamman kee taman gombiyya sinni sinni gaba elessegellin. Kaa wafa tillabtem yublingedda yuyqucinih xiyaw edtablo dhiicinnexe cuduf addadde cideenih ama wakaleko akkanih yicdhiyin. Shuqti addalle tane naba khudaar caradde wardiyah dhiina uli naba viyawti yine. Ama naba xiyawti akkitinem abli yine laakin salaxaddin gargeero maaxawalinna laakin ayidhdha kinonim kee uli mara akdareemeh raace. Amxara salaxaddin wafa tillaseenih afrixi kee eteritah aki marih goronuh yedeyin. Amaa wardiyayti leel tekkem xiyawah mawarishinna walla yigdifiinih cudufud sucusen cindhawka magoronishinnayki sikyeh ishi ciyyo abite. Shahiid salaxaddin leel cuduf addadde ishi biilod yumundhuceh malammit dhaxiinit saaca sagal fanah geytimekkah suge. Malammit dhaxiine saaca sagal takke xadde uli isharax tadiye naba numa sutfah kaa tuble. Amaa naba numa leel salaxaddin inaa kee sacolulle careh tedeh sin badha yigdifiinih taginaledde cudufud cideenih yanin ten afcaado edbollagishshe. Saytot lamma kaa saclaa kee ina kaa wagiya kassoyenih kaa wayeenih ninimhi sabbatah shaqlah difeenal maxenih yinin. Xarare tiya girah gabbacan akah yaaniikah leel shaqlah difenal maxeh yane dikih rabit ware akah bahteh temete. Salaxaddin inaa leel xankabtoh daweenako raddeh cawulteh lamma lellec rabte walla tane ishisha sugan. Saytot lamma leel alle kinni rabeh yinem ayekkah sareena hido kabella hinam deerah shuqti gabolle yardin. Deerah shaaricil tarde sayto yuble xuggit kee arax yadiit leel aykinni tekkem yeenih yas-hadawna yifittinin. Saytot lamma leel salaxaddin yigdifin adhxih yamgarrarona xinenih rabeh biilod cakaliteh yane salaxaddin bukalle bardag ishiten. Sayto leel xankabtoh cawleenih raden. Saytooko nabatiyä yakkeedo ina amaamax akah laxuteenika kaddih caafiyat mageyinnon. Sancafelle tane polis yakkedo caskar salaxaddin cindhiina talayyeh kaa dik yambehedelin ged fanah amxari tekette goddafi saahot cindhamal obisha yanin masiiba dhiinishona maaxawwalininnon. Nabsi yekkeh biili xadhitemko lakalle amxari gomboleko uli mara kee saahot cindham inkoh xabsed hayen. Polis leel amxari gombole yaskattinih salaxaddin tichifchifeh tigdefem iyya kinni yaanah esseranged inkoh aluu yadhxin. Laakin khudaar carad wardiyah dhina labhayti ten yubleh yinemhi sabbatah enketta akkadhigi suga. Amaa yamidhdhige tiya kee uli shakkitan lamma leel ten xiya kuda sucuta akaanah ulilamma sucutan enketti leel Ithiopia oroba. Saahot naba mari leel gombole kudeenimko dhaltoyya noh ibbidha yaanamhi sabbatah amaa yimidhdhege tiyaako ina yabbidhin oomari leel sinneh gaba yaxayin. Salaxaddin wafa tillaaso dimbirits adhxe waa yine amxarti leel ina ak tindhibbidhem yobbeged Ithiopiyaako tirah gaxe. Lamman kee taman xiyawtiyyako leel adooxa xiyawti yeelemeh xabsed oroben. Ten dhaltoyya xabseeko ten yayyacona andufuli kaddih kabar firdel kab ayekkah yanin. Salaxaddin leel sancafe kee sancafi wakalille geytimta saaho kee ishlam wadoh ishi cindhiina tillasse edhedhdhot shahiid yekke. Sancafel yakkedo eretriyako aki wakalel tane sahoot afcaadod leel naba caraleya yaallo leel edda. Ta tharikh leel kaa dhaltoyyako yakkedo aki ginah ishi intih edgaraytemko geyne xaqqi shahada kinni. Yuktubeti leel dhimot dhimmimmi yakkedo madhige akiginah eddossimtemko dhimmiyo edmatane.